Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

 

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

 

 

Porządek

1/ Pieśń do św. Andrzeja

2/Modlitwa błagalna o łaskę

3/ Modlitwa nowennowa

4/ Modlitwa na dany dzień nowenny

5/ Litania do św. Andrzeja Boboli

6/ Modlitwa za Ojczyznę

Pieśń do św. Andrzeja Boboli…

Modlitwa błagalna o łaskę

Święty Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości poświę-ciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów, aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczyłeś swoje apostolskie życie, błagam cię przez twe zasługi u Boga i miłość jaką ku Niemu pałałeś, wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę............(przerwa na wyrażenie proś-by). Wspieraj mnie także w ciągu całego życia mo-jego, abym za twoim przykładem zawsze pozosta-wał w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu i Sy-nowi i Duchowi Świętemu…

MODLITWA NOWENNOWA

- Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokona-łeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dzięku-jemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami, udzielasz. Spraw, prosimy abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszym bliźnim. Przez Chrystu-sa Pana naszego. Amen

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu, Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wiemy naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi

Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Świętym,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania

swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i

bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną

modlitwę

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia

rozdzielonych braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie

zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i

tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką

umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po

trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, Patronie Polski

Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś

nam u Boga!

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą

współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść

nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj

nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się

nad nami.

K: Módl się za nami święty Andrzeju.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić

swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali

z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty

Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia

nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej

niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców

i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością

w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów,

zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i

żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha

wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość

i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia

społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz

lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka.

Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują

młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie.

Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia

i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny,

duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.

Amen.

 

Dzień pierwszy:

Modlitwa o ducha misyjnego w Kościele

Panie Jezu, nim wstąpiłeś do nieba, powiedziałeś

uczniom: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.

Posłuszni wezwaniu, poszli w świat i głosili Dobrą

Nowinę różnym narodom. Tych, którzy uwierzyli i

przyjęli chrzest włączali do Twego Kościoła. Jednak

żyje jeszcze wiele ludzi na świecie, którzy nigdy

o Tobie nie słyszeli. Nie wiedzą, żeś za nich

oddał życie na krzyżu, że życie ludzkie się zmienia,

ale się nie kończy, a także o tym, że mogą do Ciebie

zwracać się w modlitwie.

Dlatego prosimy Cię, niech Twój duch, wzbudzi w

Kościele misjonarzy, którzy pójdą do tych ludzi,

którym jeszcze nie głoszono Dobrej Nowiny.

Niech krew męczenników woła o nowe, gorliwe i

święte powołania misyjne, aby nie brakowało głosicieli

Ewangelii.

A ty, niestrudzony misjonarzu Polesia, duszochwacie,

św. Andrzeju Bobolo, czuwaj nad dziełem misyjnym

Kościoła i miej w opiece tych, którzy dziś

w wielu miejscach z narażeniem życia głoszą

Ewangelię, aby wszyscy ludzie poznali prawdę i

mieli nadzieję zbawienia. Amen.

 

Dzień drugi:

Modlitwa o wierność Bogu narodu polskiego

Panie Jezu, władco narodów, wprowadziłeś polski

naród do swego Kościoła i wyznaczyłeś mu zaszczytną

rolę przedmurza chrześcijaństwa. W pokorze

chylimy czoła przed tronem Twego Majestatu

i dziękujemy za miłość, jakiej doznał przez wieki

nasz naród od Ciebie, oraz, za to, że posłużyłeś

się Polską, aby broniła chrześcijańskiej wiary.

Dziś, Polska potrzebuje Twojej pomocy, aby obronić

wiarę przed tymi, którzy podejmują działania,

aby naród porzucił Ciebie, Twoje przykazania i

Ewangelię, a wybrał wartości europejskie.

Panie, zwróć swój łaskawy wzrok na Ojczyznę naszą

i pomóż jej ocalić katolicką tożsamość, dochować

Ci wierności w wierze.

A ty, św. Andrzeju Bobolo, bądź wzorem dla Polaków

trwania w wierze, bronienia jej i składania o

niej świadectwa.

Niech twoja męczeńska krew, wyjedna u Boga

zmiłowanie i nawrócenie dla tych, którzy nie wiedzą,

co czynią.

Patronie Ojczyzny, uproś narodowi polskiemu łaskę,

aby trwał na Bożych drogach i odrzucił niewiarę,

laicyzację i sekularyzm. Amen.

Dzień trzeci:

Modlitwa o żywą wiarę członków Kościoła

Boże, przez sakrament chrztu świętego włączyłeś

nas do Kościoła, obdarzyłeś łaską wiary i napełniłeś

darami, aby dzieci Twoje były święte i nieskalane

przed Twoim obliczem. Wdzięczni jesteśmy za

to, co uczyniłeś i czynisz dla nas, abyśmy byli

zbawieni. Uwielbiamy Cię za dary, które dałeś Kościołowi,

abyśmy mieli życie i to w obfitości.

Uwielbiamy za Ewangelię, Twoje słowo, i Eucharystię,

Twój pokarm, bo dzięki nim możemy rozwijać

naszą wiarę i pogłębiać jedność z Tobą.

Uwielbiamy Cię za sakrament pokuty, bo ciągle

nas podnosisz z naszych upadków, a my możemy

powiedzieć za psalmistą: choćbym przechodził

przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś

ze mną.

Św. Andrzeju, specjalisto od spraw wiary, wstawiaj

się za swymi rodakami i uproś łaskę, aby nasza

wiara była żywa i mocna, byśmy byli chlubą

Kościoła, zachowując wierność przyjętym zobowiązaniom

na chrzcie świętym.

Święty Andrzeju, bohaterze wiary, módl się, abyśmy

mieli wiarę, która prowadzi do świętości i

zbawienia. Amen.

Dzień czwarty:

Modlitwa o ducha Chrystusowego w Kościele

Panie Jezus, zostawiłeś w sakramentach łaski, aby

chrześcijanie mieli dostęp do Twej opieki na drogach

swego życia. Spraw, niech ci, którzy przyjęli

chrzest święty podążają drogą, którą Ty wyznaczyłeś,

trwają w prawdzie, którą Ty przyniosłeś na

świat i mają życie, którym Ty ich obdarzasz.

Niech trwają w Twoim Kościele, z każdym dniem

pogłębiają życie wewnętrzne i będą, jak winne latorośle

zakorzenione w winnym krzewie.

Niech słuchają Ducha Świętego i tak żyją, by doczesność

nie przesłoniła im wieczności, a radości

ziemskie nie sprowadziły na manowce życia.

Jezu, napełnij swych uczniów Twoją miłością i

niech tak żyją, aby ludzie chwalili Twego Ojca,

który jesteś w niebie.

A ty, św. Andrzeju, mocarzu ducha Bożego,

świadku prawdziwej wiary, czuwaj nad Chrystusowym

Kościołem, aby był wierny swemu Założycielowi,

głosił zdrową naukę i szafował świętymi

sakramentami, był stróżem moralności chrześcijańskiej,

aby członkowie tej wspólnoty posiedli taką

duchowość chrześcijańską, która poprowadzi ich

do zwycięstwa w walce ze złem i szatanem. Amen.

Dzień piąty:

Modlitwa o pobożność w narodzie polskim

Panie Jezus, Tyś naród polski zapisał w swym Sercu

i dałeś poprzez jego historię wiele dowodów, że

może zawsze liczyć na Twoją pomoc, gdy w modlitwie

zwróci się do Ciebie. Więc zwracamy się

do Ciebie Panie pełni ufności o pomoc, gdy wiele

przesłanek wskazuje, że zaczynają się spełniać

przepowiednie Twoje i bije dziejowa godzina opowiedzenia

się, po której stronie będzie naród, czy

po Twojej Chryste, czy po Szatana.

Niech Twoja łaska sprawi, że Polska, która zawsze

przez swą historię stawała po Twojej stronie, dziś

także wybierze Ciebie Panie. Bo do kogo pójdziemy,

skoro Ty masz słowa życia wiecznego. Niech

nadal będziemy znakiem dla narodów świata, że

Polska jest Ci wierna i posłuszna.

Niech Duch Święty wzbudzi w narodzie polskim

pragnienie i tęsknotę za życiem duchowym, wiernością

wierze katolickiej i umiłowaniem Ewangelii.

A ty, św. Andrzeju Bobolo, przykładzie prawdziwej

pobożności, nadziejo nasza, módl się Ojczyzną,

aby jej obywatele żyli pobożnie i święcie, nie

dali się zwieść mocom ciemności i zwyciężali

wrogów zbawienia. Amen.

Dzień szósty:

Modlitwa o życie zgodne z wiarą

Panie Jezu, godny nieskończonej miłości i czci, Ty

chcesz, aby Twoją własnością były wszystkie serca,

a szczególnie biedne, skołatane i zagubione, bo

one są też drogocenne w Twoich oczach. Dlatego

zachęcasz, przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście

utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię…

Jednak wielu jest obojętnych wobec tej zachęty Panie

i żyje tak, jakby Ciebie nie było, albo, jakbyś był

im niepotrzebny.

Dlatego bezdenna głębino łask wszelkich, napełnij

Twe dzieci taką łaską, by pielęgnowały w sobie

cnoty: pokorę, cichość, czystość, męstwo i miłość.

Pośród szarej codzienności i zwodniczych zmysłów

oświecaj ich rozum, by wybierały drogę wąską i

stromą, przechodzili przez ciasną bramę, która

wiedzie ku życiu z Tobą. Umacniaj naszą wolę,

wzmacniaj słabe i strwożone serce, spraw, by życie

nasze było zgodne z wyznawaną wiarą.

A ty, św. Andrzeju Bobolo, mężny zwycięzco, na

szlakach naszego życia, tak trudnych i niebezpiecznych,

nierównych i niepewnych, bądź niezawodnym,

wypróbowanym przewodnikiem w drodze

do niebieskiej Ojczyzny. Amen.

Dzień siódmy:

Modlitwa za duchowieństwo

Wiekuisty Kapłanie, Ty powołujesz ludzi, aby poszli

za Tobą, i byli świadkami Twojej miłości aż po

krańce ziemi. Spójrz na tych, których konsekrowałeś

i przeznaczyłeś do służby Twemu ludowi.

Niech posługa, którą pełnią w Twoim imieniu, ich

uświęcenia i zbawia, a także tych, do których są

posłani.

Tobie polecamy Ojca Świętego, biskupów i kapłanów

i prosimy, abyś ich zachował dla Twego Imienia,

podtrzymywał w nich ducha poświęcenia i

ofiary, błogosławił pracom, oraz ustrzegł od złego.

Niech będą Ci wierni, aby Kościół był światłem

nadziei życia wiecznego.

A ty, św. Andrzeju, wzorze świętości kapłańskiej i

zakonnej, czuwaj nad polskim duchowieństwem,

aby naśladowało ciebie w pracy nad sobą, gorliwej

służbie Bogu i ludziom, oraz umiłowaniu Kościoła.

Możny orędowniku u tronu Bożego, wspieraj swą

modlitwą swych braci, kapłanów i zakonników,

którzy podobnie, jak ty, troszczą się o zbawienie

dla siebie i bliźnich. A tych, którzy porzucili kapłaństwo

i zranili Kościół przez zgorszenie, otocz

szczególną modlitewną opieką. Amen.

Dzień ósmy:

Modlitwa za rządzących i naród polski

Boże, przez tak liczne wieki otaczałeś Polskę blaskiem

potęgi i chwały, a tych, którzy sprawowali

rządy nad narodem, napełniałeś mądrością, by z

godnością i pożytkiem dla dobra obywateli dźwigali

ten zaszczytny i trudny obowiązek.

Dziś też potrzebujemy Twej pomocy, aby naród

polski nadal darzył Ciebie miłością i własną Ojczyznę,

szanował to, co stanowi jej świętość narodową,

by naród odrzucił bezbożność, obojętność religijną,

sekularyzm i laicyzację. Niech Twa łaska

Panie sprawi, aby rządzący dbali o dobro duchowe

i materialne Ojczyzny, o jej katolicką tożsamość.

Spójrz na utrudzonych pracą Polaków i niech tak

pracują, by ich praca nie tylko była źródłem utrzymania

rodzin, ale ich uświęcała.

Otocz troskliwą miłością młodzież i dzieci, aby nie

dali się porwać złowrogim ideologiom.

A ty, św. Andrzeju, wielki nasz Patronie, strzeż naszych

miast i wiosek, prowadź Polskę do dobrobytu.

Uproś pojednanie synom i córkom naszego narodu,

który dziś boryka się z licznymi podziałami.

Patronie Polski, prowadź Ojczyznę na szczyty nowej

potęgi i chwały. Amen.

Dzień dziewiąty:

Modlitwa o życie w łasce Bożej i opiekę Bożą

W ostatnim dniu nowenny zwracamy się do Ciebie

Jezu z prośbą najważniejszą: zachowaj w nas żywą

wiarę, życie w łasce uświęcającej, jedność z Kościołem,

napełnij duchem modlitwy i wiernością

Twoim przykazaniom i nauce Ewangelii. Niech

będziemy świątynią Ducha Świętego i wzrastamy

w przyjaźni z Tobą Jezu i kochamy Twoją i naszą

Matkę.

Niech cenimy sobie ponad wszystko życie nadprzyrodzone,

modlitwę, sakramenty święte, szczególnie

spowiedź i Eucharystię, oraz Pismo Święte.

A, Twoja pomoc Panie niech sprawi, byśmy mieli

dobre pragnienia i prowadzili takie życie, aby w

Tobie znaleźć pokój i szczęście, którego świat dać

nie może.

A ty, św. Andrzeju Bobolo, szafarzu łask Bożych,

nieustraszony Męczenniku, wstawiaj się za nami u

Pana, byśmy mimo naszych grzechów i upadków,

zasłużyli już tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności

na współczucie i miłość Serca Bożego. Amen

 [1] 

Powrót


Jedziemy drugi raz do Niepokalanowa…


 

15 września 2018 r. Ojcowie Franciszkanie zorganizowali II Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie i na Ich zaproszenie udało nam się pojechać drugi raz  , a pozytywnych przeżyć mamy w sercach wiele…

W tym czasie zbiegły się też dwie ważne rocznice , pierwsza to 100-lecie święceń kapłańskich Św. Maksymiliana Kolbe i 80-ta rocznica wydania pierwszego numeru miesięcznika dla dzieci „Małego Rycerzyka Niepokalanej”

Wszyscy uczestnicy tej pielgrzymki byli z naszej parafii- Zesłania Ducha Świętego z Krasnobrodu w liczbie 30-stu osób. Dzieci były z Jacni , Adamowa i Potoczka. Wyjechaliśmy o 3-ciej rano , a podróż szybko mijała , wypełniona modlitwą śpiewem oraz zdybywaniem historycznych wiadomości o miejscu gdzie był cel podróży. O godz.8ej byliśmy na miejscu i pierwsze kroki skierowaliśmy do Kaplicy Wieczystej Adoracji , która powstała , tzn. została poświęcona i otwarta  1września 2018 r. , a więc 2 tygodnie przed naszym przyjazdem przez Ks. Biskupa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Episkopatu Polski.

Przy tej okazji należy zaznaczyć , iż na naszych oczach powstaje Światowe Centrum Modlitw o Pokój ,tzn. ,że powstają takie ośrodki na całym świecie , gdzie budowane są Kaplice z Wieczysta Adoracją Najświętszego Sakramentu. Takich Kaplic ma powstać 12 , na cześć 12 gwiazd w Koronie Maryi – Królowej Polski i z cytatu biblijnego „Niewiasta  obleczona jest w słońce… wokół Jej głowy widnieje wieniec z dwunastu gwiazd”. Do tej pory zbudowano już 8 takich kaplic. Oto one: Betlejem , Madjugorie , Kazachstan , Wybrzeże Kości Słoniowej , Korea Południowa , Rwanda , Filipiny , NIEPOKALANÓW – POLSKA. (następne będą budowane). Wszystkie ołtarze błogosławi papież Franciszek i wykonywane są w Pracowni Gdańskiej w Polsce.

- dlaczego Kaplica Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie.

Tu trzeba wrócić do Św. Maksymiliana  , który w 1934 r. napisał list z Japonii do Ojców Franciszkanów do Niepokalanowa. Fragment przytaczamy jako spełnienie Jego proroczych marzeń: „Wyobrażam sobie piękną Niepokalanej w Wielkim Ołtarzu , a na Jej tle pomiędzy rozłożonymi rękami Monstrancja w ciągłym wystawieniu Przenajświętszego Sakramentu. Bracia nawzajem adorują. Kto zagląda do Kościoła – bazyliki – pada na kolana , spogląda na twarz Niepokalanej , odchodzi , a Ona z Panem Jezusem jego sprawę załatwia.” Itaki właśnie jest Ołtarz Adoracji w tej Kaplicy Modlitw o Pokój dla świata i każdego ludzkiego serca.

Wybrano Niepokalanów , bo jest to miejscem naznaczonym obecnością św. Maksymiliana , który w czasie II wojny światowej złożył swoje życie w ofierze miłości i pokoju za drugiego człowieka. To był kolejny znak z nieba , że Kaplica Adoracji w Niepokalanowie powinna powstać , że będzie to miejsce wyjątkowe , które stanie się Centrum Modlitwy o Pokój i miejscem pojednania między ludźmi.

 Kaplica Adoracji powstała z ofiar ludzi , były też duchowe przygotowania : 9-cio miesięczna nowenna i codzienna Msza Święta w tej intencji.

Niepokalanów to Polski Asyż – Centrum Modlitw o pokój w świecie  , przekracza bariery religijne i kulturowe.

Patronem Narodowym Rzeczypospolitej Polskiej został Prezydent Andrzej Duda w 100-lecie Odzyskania Niepodległości . Prezydent Andrzej Duda powiedział: „Wierzę , że to miejsce będzie ważnym ośrodkiem refleksji nad ideą pokoju i nad jego źródłem”

Postać Maryi w Ołtarzu Kaplicy Wieczystej Adoracji jest naturalnej wielkości. O. Kolbe marzył by Eucharystyczny Jezus znajdował się pod sercem Matki i tak się stało.

Wychodząc z Adoracji na placu przy bazylice przybywało pielgrzymów – dzieci wraz z opiekunami , wyrastały te grupy jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”. Następnie dostaliśmy przewodnika , który oprowadzał nas po ważnych punktach z życia Św. Maksymiliana. W tym czasie lekko padał deszcz , który symbolizował łaski z Nieba i nikomu on nie przeszkadzał. Dalszy program był „ na luzie” do godz.11 , a więc był czas na indywidualne zwiedzania , zakup pamiątek , prywatnej modlitwy i najważniejsze – przebieranie dzieci; dziewczynek na damy dworu a chłopców na rycerzy. O godz.11tej bazylika „pękała w szwach” ,a mieści ona około 5-ciu tysięcy ludzi , wielu też stało na schodach i na dworze. Obliczono , iż było 3 tysiące dzieci i około 2 tysiące opiekunów , a byli to rodzice , katechetki i nauczyciele.

Przed i po Mszy Świętej Ks. Biskup Antoni Długosz prowadził śpiewy z dziećmi , przy śpiewie „Taki duży , taki mały może świętym być” – „drżały ściany bazyliki” Homilia też była skierowana do dzieci , w darach dzieci i dorośli nieśli serca ze swoimi imionami i intencjami , te dary były też z naszej parafii Zesłania Ducha świętego z Krasnobrodu. Wspólne modlitwy zanosiliśmy za naszych kapłanów za Tych , którzy nas wspomagali , i  za Tych , którzy chcieli pojechać z nami – a nie mogli z różnych powodów.

Po Mszy Świętej ogłoszono , iż wszyscy spotykamy się na placu poza bazyliką , gdzie była scena , ławki , przygotowany ciepły posiłek oraz atrakcje dla dzieci. I też ogromne zdziwienie , deszcz przestał padać , wyszło ogromne słońce i wszystko w minutę osuszyło. Uroczystości w plenerze rozpoczęły się tańcem dworskim .wszystkich dzieci i gorący posiłek dla wszystkich , dzieci dodatkowo miały napoje , słodycze , owoce i „jajka niespodzianki”. Nasze dzieci wyglądały pięknie w dworskich strojach. Po posiłku pokrzepione ciała znów funkcjonowały należycie i rozpoczęły się zabawy , konkursy i zdobywanie dyplomów dzieci z pasowaniem ich na rycerzy Niepokalanej. Dzieci otrzymały też w darze przepiękne figurki Św. Maksymiliana Kolbe. Na koniec wystąpił chór dziecięcy Ojców Franciszkanów . O godz. 17.00 wyjechaliśmy z Niepokalanowa z ufną nadzieją ,że za rok, jak Bóg pozwoli , przyjedziemy tu znów. Bezpiecznie dotarliśmy do domów na 22.00.

Wszystkim dziękujemy  i przesyłamy pozdrowienia!

Szczęść Boże!

Wszystkim dziękujemy!

Oprac. S. Urszula Surmacz

 

 

Dawna cerkiew prawosławna wzniesiona w 1870 r., obecnie kościół filialny parafii rzymsko-katolickiej w Krasnobrodzie, pw. św. Stanisława. Budynek położony w południowo-zachodniej części miejscowości, na działce o skłonie północnym, orientowany. Posiada cokół ceglany, ściany drewniane, konstrukcji wieńcowej, oszalowany.

Kościół złożony z małej kruchty, babińca otwartego na nawę, kwadratowej nawy oraz węższego od niej prosto zamkniętego prezbiterium. Od strony południowej prezbiterium - zakrystia.

W przedniej części nawy chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, ze schodami w narożniku płn.-zachodnim nawy.  Ściany i stropy przekryte boazerią. Ściany od zewnątrz oszalowane deskami przybijanymi poziomo.

Kruchta przekryta dachem dwuspadowym, babiniec i zakrystia dachem trójpołaciowym, nawa dachem czterospadowym, zakrystia jednospadowym. Wszystkie dachy pokryte blachą. Na środku dachu nawy znajduje się sygnaturka.

 

Dzwonnica została wybudowana w 1870 r. równolegle z cerkwią prawosławną. Wchodzi w skład zespołu kościelnego znajdującego się w południowo-zachodniej części miejscowości. Budynek położony w północo-zachodnim narożniku działki, przy bramie wjazdowej. Posiada cokół ceglany, ściany drewniane w konstrukcji szkieletowej, oszalowany.

Dzwonnica zbudowana na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, nakryta dachem namiotowym, z szerokim okapem. W poziomie górnej kondygnacji po 3 otwory na każdą elewację, wypełnione żaluzjami drewnianymi.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków pod numerem A/1516.

Retransmisje Mszy Świętych i Nabożeństw i innych wydarzeń kościelnych.

 
 
Retransmisja aktualnych Mszy Świętych.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 09.08.2020 r.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 06.12.2014 - 09.08.2020
 zobacz  >>>>>>>>>>>>

Prezentacje multimedialne od VI.2023 r.
 zobacz >>>>>>>>>>>>

Zegar

Dzisiaj jest

niedziela,
23 czerwca 2024

(175. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwunasta Niedziela zwykła

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
372191

Prognoza Pogody