Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆOazy Dzieci BożychNazwa „Oaza Dzieci Bożych” wynika z faktu i z rzeczywistości dziecięctwa Bożego. Punktem wyjścia, z którego się wszystko wyprowadza, jest fakt, że dzieci przyjeżdżające na rekolekcje przez Chrzest święty stały się dziećmi Bożymi.
(W. Kosmowski, „Formacja liturgiczna w Ruchu Światło-Życie”, „Oaza” nr 31/1995)


I stopień ODB (po III klasie szkoły podstawowej)
Pierwszy stopień Oazy Dzieci Bożych nawiązuje do przyjęcia Sakramentu Eucharystii i wdraża do podejmowania służby liturgicznej w świętym zgromadzeniu. Uczestnicy są przygotowywani do poprawnego pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności i akcji liturgicznej oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia.


II stopień ODB (po IV klasie szkoły podstawowej)
Drugi stopień Oazy Dzieci Bożych rozpoczyna i otwiera cykl formacyjny zwany także dziecięcym deuterokatechumenatem. Wśród elementów rekolekcji letnich, prócz codziennej Eucharystii, jest modlitwa poranna, spotkanie różańcowe, godzina słowa Bożego, szkoła liturgiczna. W szczególny sposób uczestnicy są przygotowywani do rozumienia liturgii słowa, rozumienia i przeżywania sakramentu Chrztu św., Program wdrażania w życie modlitwy obejmuje modlitwę własnymi słowami, wspólnotową, rodzinną, osobistą.


III stopień ODB (po V klasie szkoły podstawowej)
Trzeci stopień Oazy Dzieci Bożych szczególny nacisk kładzie na odkrywanie każdego dnia w aspekcie wzrostu rośliny (ziarno-wzrost-owoce). Stanowi to wprowadzenie do rozumienia wzrostu życia Bożego w człowieku wierzącym, potrzebę pielęgnacji życia wiary. Tematyka prowadzi do ukazania prawdy dotyczącej naszej więzi z Chrystusem, potrzeby naśladowania Go. Uwzględnia ona również potrzebę ukazywania słów i postaw, które pomagają zgłębiać tajemnicę Mszy św. i pojąć jej wspólnotowy, eklezjalny charakter.Oazy Nowej Drogi

Nazwa „Oaza Nowej Drogi” określa etap formacji przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, nawiązuje do takich biblijnych pojęć, jak: „nowe życie” i „nowy człowiek” oraz do terminu: „droga” - którym określano chrześcijaństwo w czasach apostolskich. (www.oaza.pl/cds)


I stopień OND (po VI klasie szkoły podstawowej)
Na pierwszym stopniu Oazy Nowej Drogi treść przeżyć rekolekcyjnych koncentruje się wokół hasła: „ja” i zawiera rozważania nad tożsamością człowieka wierzącego, a ponadto stanowi próbę porządkowania jego wnętrza przez refleksję nad podstawowymi atrybutami człowieczeństwa oraz jest spojrzeniem w przyszłość drogi życiowej uczestników oczyma wiary.


II stopień OND (po I klasie gimnazjum)
Program Oazy Nowej Drogi drugiego stopnia, podejmuje zagadnienia dialogu i spotkania – hasło „ty” – omawia specyfikę relacji człowieka do poszczególnych Osób Trójcy Świętej, do Matki Bożej oraz do rodziców. W szczególny sposób program koncentruje uwagę uczestników na relacjach międzyosobowych, stanowiących ważny i nieodłączny aspekt życia każdego człowieka.


III stopień OND(po II klasie gimnazjum)
Tematyka trzeciego stopnia Oazy Nowej Drogi, wyrażona w haśle „my” obejmuje refleksję nad fundamentami chrześcijańskiej wspólnoty, podejmuje rozważania nad wartościami tworzącymi więzi wspólnotowe oraz ukazuje konsekwencje płynące z przynależności do społeczności Kościoła, który powstał jako owoc Tajemnicy Paschalnej Chrystusa.
Oazy Nowego Życia

Rekolekcje wakacyjne rozpoczynają kolejne lata formacji deuterokatechumenalnej. Człowiekowi, który odkrył już osobistą zbawczą relację Jezusa Chrystusa do siebie, mają ukazać drogę Chrystusowego ucznia – „nowego człowieka”. Rekolekcje są więc oazą, czyli miejscem bujnego rozkwitu życia, tryskającego ze źródła, które właściwie tworzy oazę. Ma to być oaza życia „nowego”, który przyniósł człowiekowi Chrystus jako wielki dar Ojca - wiecznego i niewyczerpalnego źródła wszelkiego życia.


Stopień podstawowy ONŻ - tzw. "0" (co najmniej po III klasie gimnazjum)
Stopień ten ma na celu ukazanie człowieka w pełni jego godności oraz kształtowanie jego osobowości na wzór Niepokalanej. Uczestnicy po raz pierwszy otrzymają syntetyczną wizję ideału głoszonego przez Ruch, zawartego w hasłach: NOWE ŻYCIE, NOWY CZŁOWIEK. Wraz z formacją ewangelicznych rewizji życia, która następuje po wakacjach, pozwala dobrze przygotować się do dalszego wzrostu w dojrzałości chrześcijańskiej.

I stopień ONŻ (co najmniej po III klasie gimnazjum)
Program Oazy Nowego Życia pierwszego stopnia, we wszystkich swoich elementach programowych i metodycznych ukazany jako rekolekcje ewangelizacyjne, mające doprowadzić do przyjęcia i przeżycia podstawowych prawd i praw ewangelizacji (przyjęcie Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela), a potem staje się wprowadzaniem uczestników w stan uczniów Chrystusa i systematyczną formacją typu katechumenalnego, która będzie utrwaleniem zdobytej wiary w osobę Chrystusa i wdrożeniem w życie poddane kierownictwu Chrystusa i Jego Ducha przez życie słowem Bożym jako słowem życia.


II stopień ONŻ
Drugi stopień Oazy Nowego Życia wprowadza w okres inicjacji liturgiczno sakramentalnej w ramach formacji deuterokatechumenalnej. Wprawdzie liturgia i sakramenty są obecne w tej formacji przez cały czas, teraz jednak stają się one zasadą całego procesu formacyjnego - na liturgię kładzie się główny akcent. Celem tego stopnia jest zaszczepienie uczestnikom pojęć i postaw, jakich domaga się obiektywna rzeczywistość zbawcza zawarta w liturgii i w sakramentach Kościoła. Program ten ukazuje w sposób szczególny podstawowe relacje pomiędzy słowem, wiarą i sakramentem, które zmierzają do przedstawienia liturgii jako szczytu i źródła formacji każdego chrześcijanina.


III stopień ONŻ
Celem Oazy Nowego Życia trzeciego stopnia jest odkrycie misterium Kościoła. Ma to być nie tyle odkrycie poznawcze, intelektualne, co poprzez przeżycie. Dokona się ono wtedy, gdy przeżyje się relacje osobowe wobec innych uczestników rekolekcji jako konsekwencję relacji do Osób Trójcy Świętej. Szczególnym znakiem, wokół którego koncentruje się w oazie przeżywanie tajemnicy Kościoła, będzie znak świątyni, odczytywany jako znak żywego Kościoła – wspólnoty. Ten element programu będzie się łączył z wyprawami-pielgrzymkami do różnych kościołów, ze sprawowaną tam liturgią eucharystyczną oraz codzienną liturgią godzin (modlitwą czytań) przygotowującą do spotkania z danym kościołem-znakiem.


Oazy Domowego Kościoła (Rodzin)


I stopień
Wprowadza w fundament życia chrześcijańskiego, czyli Słowo Boże, modlitwę, sakramenty, małą wspólnotę, służbę dla Kościoła. Eksponuje dowartościowanie miłości małżeńskiej, sakramentu małżeństwa i chrześcijańskiego kierowania płodnością.

II stopień
Wprowadza w biblijne podstawy inicjacji chrześcijańskiej, wprowadza rodziny w przeżywanie liturgii jako źródła i szczytu, a zwłaszcza liturgii domowej, m.in. ucząc jak wspólnie przeżywać święta, niedziele, jak świętować w gronie rodziny, jak przeżywać poszczególne okresy liturgiczne, np. Adwent czy okres Wielkiego Postu. II stopień to również czas pogłębienia zagadnień duchowości małżeńskiej, czyli rodzinnego katechumenatu, realizowanego dzięki odkrywaniu roli zobowiązań jako szczególnych darów.

III stopień
Wprowadza w przeżycie tajemnicy Kościoła jako wspólnoty w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym, i zawiera także, oprócz wspólnych elementów Oazy Nowego Życia, własną specyfikę, która wyraża się w realizowaniu drogi do wspólnoty w tej najmniejszej wspólnocie, jaką jest małżeństwo. Przejawia się to w czasie oazy w codziennym dialogu małżeńskim, który dotyka tematów przyświecających każdemu dniowi rekolekcji III stopnia.

Terminy rekolekcji wakacyjnych 2011 dostępne na stronie: www.oaza.zam-lub.pl

 

 

Struktura Ruchu Światło- Życie jest zgodna ze strukturą Kościoła, i tak jak w Kościele funkcjonują poszczególne parafie tak w Ruchu Małe Grupy formacyjne.

 

Formacja oazowa dzieci i młodzieży polega na:

 1. Spotkaniach w ciągu roku

W zależności od wieku grupy dzielimy na:

- Io, IIo, IIIo, Oazy Dzieci Bożych (ODB), skupiają dzieci ze szkoły podstawowej

- Io, IIo, IIIo, Oazy Nowej Drogi (OND), Io- po 6kl.SP, IIo- po 1kl. Gim., IIIo- po 2kl. Gim.

- 0o, Io, IIo, IIIo, Oazy Nowego Życia (ONŻ),

0o- po 2kl. Gim.,

 Io- po 0o ONŻ lub IIIo OND

                             IIo – po Io ONŻ i formacji 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej

                             IIIo – po IIo ONŻ lub KODA

KODA- Kurs Oazowy Dla Animatorów

 

 1. Spotkaniach ogólnych, które gromadzą wszystkie grupy danej parafii
 2. Rekolekcjach wakacyjnych, które są ukoronowaniem rocznej pracy formacyjnej.

 

Jesteśmy wspólnotą i trzymamy się razem. Wspólnie modlimy się bo właśnie modlitwa daje nam siłę i radość. W oazie chcemy stać się Nowym Człowiekiem – kochającym Boga i bliźniego dlatego spotykamy się w małych grupach by się formować. Poruszamy na tych spotkaniach bardzo różne tematy –każdy znajdzie coś dla siebie. Chcemy spojrzeć na własne życie oczami Boga, zmieniać się i służyć bliźniemu. Każda grupa jest zaangażowana w posługę w parafii, wspólnie przygotowujemy oprawę Mszy św., różne adoracje Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa. Modlimy się nawzajem za siebie, wspieramy się i bawimy. Przeżywamy wspólnie ważne dla nas wydarzenia: urodziny, imieniny, zdane egzaminy. Jest czas na skupienie i modlitwę ale także na budowanie wspólnoty przez zabawę, mam tu na myśli nasze wspólnie organizowane dyskoteki, wycieczki, spływy kajakowe, kuligi czy niezapomniane Sylwestry. Mała grupa stwarza warunki do lepszego poznania się, wzajemnego zaufania
i pomocy. Jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. Uczymy się prawdziwej chrześcijańskiej miłości – agape jak mówi KDK 24 „człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar
z siebie samego”.

Każda grupa formacyjna prowadzona jest przez animatora, który jest nie tylko przewodnikiem na oazowej drodze ale także osobą, do której można przyjść z radością i smutkiem o każdej porze dnia i nocy . Animator to człowiek modlitwy, który potrafi odważnie świadczyć o Jezusie Chrystusie i pociągać za sobą innych.

Spotkania w grupie prowadzone są różnymi metodami i tak możemy wymienić:

 1. Ewangeliczna Rewizja Życia- spojrzeć na świat przez pryzmat wiary (Widzieć – Osądzić – Działać)
 2. Rozmowa Ewangeliczna- jej celem jest lepsze poznanie Chrystusa
  i Bożego planu wobec nas
 3. Krąg Biblijny – „ Grupa odkrywcza” – dyskusja nad tekstami Pisma Św. Służąca wyciągnięciu wniosków do własnego życia.
 4. Krąg Liturgiczny – związany z liturgią Eucharystii. Bardzo ważne jest właściwe przygotowanie siebie do Eucharystii. Na spotkaniu zgłębiamy teksty Liturgii Słowa, przygotowujemy komentarze
  i modlitwę wiernych.
 5. Dzielenie się życiem – odkrywamy co Bóg uczynił w moim życiu, dzielimy się swoimi przemyśleniami, pokazujemy w jaki sposób realizujemy zasadę „ życia z życia” (hasło: „życie z życia” - oznacza, że w grono uczniów Chrystusa wchodzi się i wprowadza innych nie przez przekaz wiedzy ale przez „zrodzenie”- przekazanie swojego i wspólnoty życia z Chrystusem.)

Chcemy być prawdziwą chrześcijańską wspólnotą dlatego otwieramy się nie tylko na siebie nawzajem ale  również na innych, którzy są poza nią. W duchu Ewangelizacji  odwiedzamy, szkoły, w których opowiadamy o naszym Ruchu.

 

 Zapraszamy gości na nasze spotkania.


Retransmisje Mszy Świętych i Nabożeństw i innych wydarzeń kościelnych.

 
 
Retransmisja aktualnych Mszy Świętych.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 09.08.2020 r.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 06.12.2014 - 09.08.2020
 zobacz  >>>>>>>>>>>>

Prezentacje multimedialne od VI.2023 r.
 zobacz >>>>>>>>>>>>

Zegar

Dzisiaj jest

niedziela,
23 czerwca 2024

(175. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwunasta Niedziela zwykła

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
14885

Prognoza Pogody